เมนู

8. จตุตฺถวินยธรโสภนสุตฺตํ

[82] ‘‘สตฺตหิ , ภิกฺขเว, ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต [สมนฺนาคโต ภิกฺขุ (ก.)] วินยธโร โสภติฯ กตเมหิ สตฺตหิ? อาปตฺติํ ชานาติ, อนาปตฺติํ ชานาติ, ลหุกํ อาปตฺติํ ชานาติ, ครุกํ อาปตฺติํ ชานาติ, อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ, เสยฺยถิทํ – เอกมฺปิ ชาติํ, ทฺเวปิ ชาติโย…เป.… อิติ สาการํ สอุทฺเทสํ อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ, ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน…เป.… อาสวานํ ขยา…เป.… สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติฯ อิเมหิ โข, ภิกฺขเว, สตฺตหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต วินยธโร โสภตี’’ติฯ อฏฺฐมํฯ

9. สตฺถุสาสนสุตฺตํ

[83] อถ โข อายสฺมา อุปาลิ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิฯ เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา อุปาลิ ภควนฺตํ เอตทโวจ –

‘‘สาธุ เม, ภนฺเต, ภควา สํขิตฺเตน ธมฺมํ เทเสตุ, ยมหํ ภควโต ธมฺมํ สุตฺวา เอโก วูปกฏฺโฐ อปฺปมตฺโต อาตาปี ปหิตตฺโต วิหเรยฺย’’นฺติฯ ‘‘เย โข ตฺวํ, อุปาลิ, ธมฺเม ชาเนยฺยาสิ – ‘อิเม ธมฺมา น เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตนฺตี’ติ ; เอกํเสน, อุปาลิ, ธาเรยฺยาสิ – ‘เนโส ธมฺโม เนโส วินโย เนตํ สตฺถุสาสน’นฺติฯ เย จ โข ตฺวํ, อุปาลิ, ธมฺเม ชาเนยฺยาสิ – ‘อิเม ธมฺมา เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตนฺตี’ติ; เอกํเสน, อุปาลิ, ธาเรยฺยาสิ – ‘เอโส ธมฺโม เอโส วินโย เอตํ สตฺถุสาสน’’’นฺติฯ นวมํฯ

10. อธิกรณสมถสุตฺตํ

[84] ‘‘สตฺติเม , ภิกฺขเว, อธิกรณสมถา ธมฺมา อุปฺปนฺนุปฺปนฺนานํ อธิกรณานํ สมถาย วูปสมายฯ กตเม สตฺต? สมฺมุขาวินโย ทาตพฺโพ , สติวินโย ทาตพฺโพ, อมูฬฺหวินโย ทาตพฺโพ [ปฏิญฺญาตกรณํ, เยภุยฺยสฺสิกา, ตสฺสปาปิยฺยสฺสิกา, ติณวตฺถารโก (สฺยา.) ที. นิ. 3.332 สงฺคีติสุตฺเตน จ ปาจิ. 655 วินเยน จ สํสนฺเทตพฺพํ], ปฏิญฺญาตกรณํ ทาตพฺพํ, เยภุยฺยสิกา ทาตพฺพา, ตสฺสปาปิยสิกา ทาตพฺพา, ติณวตฺถารโก ทาตพฺโพ [ปฏิญฺญาตกรณํ, เยภุยฺยสฺสิกา, ตสฺสปาปิยฺยสฺสิกา, ติณวตฺถารโก (สฺยา.) ที. นิ. 3.332 สงฺคีติสุตฺเตน จ ปาจิ. 655 วินเยน จ สํสนฺเทตพฺพํ]ฯ อิเม โข, ภิกฺขเว, สตฺต อธิกรณสมถา ธมฺมา อุปฺปนฺนุปฺปนฺนานํ อธิกรณานํ สมถาย วูปสมายา’’ติฯ ทสมํฯ

วินยวคฺโค อฏฺฐโมฯ

ตสฺสุทฺทานํ –

จตุโร วินยธรา, จตุโร เจว โสภนา;

สาสนํ อธิกรณ-สมเถนฏฺฐเม ทสาติฯ

9. สมณวคฺโค

1. ภิกฺขุสุตฺตํ

[85] [มหานิ. 18; จูฬนิ. อชิตมาณวปุจฺฉานิทฺเทส 8] ‘‘สตฺตนฺนํ , ภิกฺขเว, ธมฺมานํ ภินฺนตฺตา ภิกฺขุ โหติฯ กตเมสํ สตฺตนฺนํ? สกฺกายทิฏฺฐิ ภินฺนา โหติ, วิจิกิจฺฉา ภินฺนา โหติ, สีลพฺพตปรามาโส ภินฺโน โหติ, ราโค ภินฺโน โหติ, โทโส ภินฺโน โหติ, โมโห ภินฺโน โหติ, มาโน ภินฺโน โหติฯ อิเมสํ โข, ภิกฺขเว, สตฺตนฺนํ ธมฺมานํ ภินฺนตฺตา ภิกฺขุ โหตี’’ติฯ ปฐมํฯ

2. สมณสุตฺตํ

[86] สตฺตนฺนํ, ภิกฺขเว, ธมฺมานํ สมิตตฺตา สมโณ โหติ…เป.…ฯ ทุติยํฯ

3. พฺราหฺมณสุตฺตํ

[87] พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณ โหติ…เป.…ฯ ตติยํฯ

4. โสตฺติยสุตฺตํ

[88] นิสฺสุตตฺตา [นิสฺสุตฺตตฺตา (สฺยา.) ม. นิ. 1.434 ปสฺสิตพฺพํ] โสตฺติโย [โสตฺถิโก (สี.), โสตฺติโก (สฺยา.)] โหติ…เป.…ฯ จตุตฺถํฯ